logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องการตรวจสอบความผิดพลาดในการปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลงโดยการสร้างตารางสรุปข้อมูลอัตโนมัติ
  17 พฤศจิกายน 2558
 • แผนที่สรุปรวมพื้นที่ประเมินราคาจังหวัดแพร่
  19 สิงหาคม 2557
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
  19 สิงหาคม 2557
 • การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจังหวัดแพร่
  19 สิงหาคม 2557
 • พื้นที่กำหนดราคาประเมินราคาที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2559 - 2562
  19 สิงหาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร