logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 มีนาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  13 มกราคม 2565
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  31 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
  21 มีนาคม 2562
 • ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  12 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
  12 มกราคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง-จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (แพร่)
  18 พฤศจิกายน 2559
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง-เช่าอาคาร (แพร่)
  18 พฤศจิกายน 2559
 • จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีขายทอดตลาด
  30 กรกฎาคม 2557