logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  15 มีนาคม 2559
 • คำร้องขอตรวจ คัด และรับรองสำเนาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  26 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอทั่วไป
  26 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  26 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  26 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  26 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  26 มีนาคม 2558
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
  26 มีนาคม 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  26 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร