logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดแพร่ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผน
  9 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดแพร่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผน
  3 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
  22 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  21 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
  7 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  12 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
  7 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  28 มีนาคม 2560
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่)
  30 ตุลาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และ 3 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่)
  26 ตุลาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่)
  22 ตุลาคม 2558
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่)
  7 ตุลาคม 2558