logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • ขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบคำขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  26 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอทั่วไป
  26 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  26 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  26 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  26 มีนาคม 2558
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
  26 มีนาคม 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  26 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร