logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559)
  22 ธันวาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
  26 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
  27 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559)
  24 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1579/2559 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งมีฐานะยากจนฯ
  1 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)
  25 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  16 พฤษภาคม 2559