logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 
เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น เสริมสร้าง สนับสนุน และควบคุมการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ภาครัฐภายในจังหวัด ตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 

ภารกิจ

 
     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ
     2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในจังหวัด 
     3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
     4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน
 
 

 

 

พันธกิจ

     1. ปกครอง ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในจังหวัด
     3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
     4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน
 
 
 
19 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1402 ครั้ง