logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
  13 มีนาคม 2558
 • โครงการ "รัฐเอื้อราษฎร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  13 มีนาคม 2558
 • โครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงอาคารราชพัสดุประเภททะเบียนทั่วไป ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  13 มีนาคม 2558
 • โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558
  13 มีนาคม 2558