logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ที่ราชพัสดุประเภททะเบียนทั่วไป (แยกอำเภอ)
  27 สิงหาคม 2557
 • ที่ราชพัสดุประเภททะเบียนสาธารณประโยชน์ (แยกอำเภอ)
  27 สิงหาคม 2557
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอื่นที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แยกตำบล)
  5 ธันวาคม 2556
 • ที่ราชพัสดุประเภททะเบียนทั่วไป (แยกตำบล)
  4 ธันวาคม 2556
 • ที่ราชพัสดุประเภททะเบียนสาธารณประโยชน์ (แยกตำบล)
  3 ธันวาคม 2556
 • ที่ราชพัสดุประเภททะเบียนอุตสาหกรรม (แยกตำบล)
  2 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอื่นที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แยกอำเภอ)
  1 ธันวาคม 2556
 • ที่ราชพัสดุแยกตามประเภททะเบียน จังหวัดแพร่
  30 พฤศจิกายน 2556
 • ที่ดินราชพัสดุแยกตามประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน จังหวัดแพร่
  29 พฤศจิกายน 2556
 • การเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  5 ธันวาคม 2556
 • การเช่าเพื่อการเกษตร
  4 ธันวาคม 2556
 • การเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  3 ธันวาคม 2556
 • การเช่าอาคาร
  2 ธันวาคม 2556
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  11 กรกฎาคม 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนเมษายน 2559
  11 พฤษภาคม 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมีนาคม 2559
  21 เมษายน 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมกราคม 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนธันวาคม 2558
  4 มีนาคม 2559
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  15 ธันวาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2558
  9 พฤศจิกายน 2558
 • ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559
  9 พฤศจิกายน 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกันยายน 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  4 กันยายน 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  3 มิถุนายน 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมีนาคม 2558
  5 เมษายน 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  11 มีนาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมกราคม 2558
  3 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนธันวาคม 2557
  6 มกราคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  3 ธันวาคม 2557
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2557
  27 พฤศจิกายน 2557
 • ประมาณการรายได้ประจำปี 2558
  27 พฤศจิกายน 2557
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนกันยายน 2557
  29 กันยายน 2557
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  29 กันยายน 2557